အိမ်တွင်း လျှပ်စစ်သွယ်တန်း ခြင်းသင်တန်း

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း မကွေး တွင် ကာလတိုသင်တန်းများကို ၂၀၁၅ -၂၀၁၆ မှစတင်၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်းကို ၂၀၁၅-၂၀၁၆ မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ အထိ အပတ်စဉ် ၇ ထိ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း မကွေး လျှပ်စစ်နည်းပညာ ဌာနတွင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။