အခြေခံကွန်ပျူတာ သင်တန်း

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း မကွေး တွင် ကာလတိုသင်တန်းများကို ၂၀၁၅ -၂၀၁၆ မှစတင်၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

အခြေခံကွန်ပျူတာ သင်တန်းကို ၂၀၁၅-၂၀၁၆ မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ အထိ အပတ်စဉ် ၇ ထိ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း မကွေး သုတနည်းပညာ ဌာနတွင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ဆရာ/ဆရာမများအတွက်လည်း ICT သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။