ပုံမှန်သင်တန်းဆင်း ဦးရေ

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မကွေး)
မွေးထုတ်ပြီးကျောင်းသား/သူစာရင်း
စဥ်ပညာသင်နှစ်အလိုက်‌(ရိုးရိုးအောင်)‌(အထူးအောင်)စုစုပေါင်း
၂၀၁၀-၂၀၁၁၇၅၁၀၅၁၈၀
၂၀၁၁-၂၀၁၂၁၇၄၅၆၂
၂၀၁၂-၂၀၁၃၁၆၄၀၅၆
၂၀၁၃-၂၀၁၄၃၁၁၉၅၀
၂၀၁၄-၂၀၁၅၄၆၅၅
၂၀၁၅-၂၀၁၆၄၈၅၀
၂၀၁၆-၂၀၁၇၁၃၂၁၄၁၄၆
၂၀၁၇-၂၀၁၈၈၆၁၉၁၀၅
၂၀၁၈-၂၀၁၉၈၀၃၁၁၁၁
၁၀၂၀၁၉-၂၀၂၀၇၄၂၆၁၀၀
စုစုပေါင်း၆၀၅၃၁၀၉၁၅