ဝန်ထမ်းအင်အားဖွဲ့စည်းပုံ

စဉ်ရာထူးလက်ရှိတာဝန်
ကျောင်းအုပ်ကြီး ၊ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး
ကထိက၁၇
လက်ထောက်ကထိက
ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျင်-၁
ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျင်-၂

နည်းပြ
စက်မှုကျွမ်းကျင်(၃)
စက်မှုကျွမ်းကျင် (၄)
၁၀ စက်မှုကျွမ်းကျင် (၅)
၁၁
ရုံးအုပ်
၁၂ စာရင်းကိုင်(၁)
၁၃ အကြီးတန်းစာရေး
၁၄ Cleaner/ sweeper
၁၅ လုံခြုံရေး
၁၆ Staff(daily and contract)
  စုစုပေါင်း ၅၈

ဆရာ/ဆရာမ အင်အား

စဥ် ဌာန ဆရာမ မှတ်ချက်
မြန်မာစာ
အင်္ဂလိပ်စာ
သင်္ချာ
ရူပဗေဒ
ဓါတုဗေဒ
အဆောက်အဦးနည်းပညာဌာန
မော်တော်ယဉ်၊အင်ဂျင်ပြုပြင်မှုနည်းပညာဌာန
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာဌာန
လျှပ်စစ်နည်းပညာဌာန
၁၀ သုတနည်းပညာဌာန
၁၁ စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်း၊ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာဌာန

Hacked By MrVGunz ss
Hacked By MrVGunz
Hacked By Iranian Hackers
[!] Hacked By MrVGunz [!]— Gmail —
— Twitter —
— Telegram —
— Instagram —

IF YOU MAKE THE SLIGHTEST MOVE YOUR TEETH WILL CHOPPING IN YOUR MOUTH