ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန

ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

  • ဝန်ထမ်းများ၏ စာရင်းအင်းနှင့် အခြေခံအချက်အလက်များ ‌ဆောင်ရွက်ခြင်း
  • ဝန်ထမ်းရေးရာ အထွေထွေကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း
  • ဝန်ထမ်းများ၏ သင်တန်းရေးရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း
  • ကျောင်းနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏လုံခြုံရေးနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း

ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ

စဉ်အမည်ဘွဲ့ရာထူး
‌‌ဒေါ်အိဖြိုး‌သော် B.Sc(Phys)ရုံးအုပ်
‌ဒေါ်ဆွေဆွေဝင်းM.Sc(Phys)ရုံးအုပ်
‌ဒေါ် ဆုမြတ်နိုင်B.A(Geo)နေ့စားဝန်ထမ်း