နယ်မြေအထွေထွေဌာန

နယ်မြေအထွေထွေဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

  • ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း
  • ကျောင်း၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်းမွန်စေရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း
  • အချက်အလက်နှင့် မှတ်တမ်းများဆောင်ရွက်ခြင်း
  • လုံခြုံရေးနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း

နယ်မြေအထွေထွေဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ

စဉ်အမည်ရာထူး
ဦးပိုင်စိုးဦးလုံခြုံရေး
ဦးမျိုးသက်အောင်လုံခြုံရေး
ဒေါ်တင်နီလာဝင်းသန့်ရှင်းရေး
ဒေါ်ခင်သီတာဝင်းသန့်ရှင်းရေး
ဒေါ်တင်မိုးဝင်းသန့်ရှင်းရေး
ဒေါ်အေးအေးလွင်သန့်ရှင်းရေး