ကျောင်းသားရေးရာဌာန

ကျောင်းသားရေးရာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

  • စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း
  • စိစစ်လက်ခံခြင်းနှင့် ကျောင်းကူးပြောင်းခြင်းကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း
  • သတင်းအချက်အလက်နှင့်စာရွက်စာတမ်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

ကျောင်းသားရေးရာဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ

စဉ်အမည်ဘွဲ့ရာထူး
ဒေါ် သက်သက်နိုင်B.Sc (Maths)ရုံးအုပ်
ဒေါ် အိအိသူB.Sc (Maths)နေ့စားဝန်ထမ်း
Hacked By MrVGunz ss
Hacked By MrVGunz
Hacked By Iranian Hackers
[!] Hacked By MrVGunz [!]— Gmail —
— Twitter —
— Telegram —
— Instagram —

IF YOU MAKE THE SLIGHTEST MOVE YOUR TEETH WILL CHOPPING IN YOUR MOUTH