ငွေစာရင်းဌာန

ငွေစာရင်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

  • ရသုံးမှန်းခြေဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း
  • အချုပ်စာရင်းများနှင့်စာရင်းစစ်ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း
  • အခွန်အခနှင့် ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း
  • ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးများပေးအပ်ခြင်း

ငွေစာရင်းဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ

စဉ်အမည်ဘွဲ့ ရာထူး
ဆုဆုမွန်ဦးBBAစာရင်းကိုင်(၁)