သင်ကြားရေးဌာနများ

သင်ကြားရေးဌာနများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

  • သင်ကြားရေးနှင့်လက်တွေ့သင်ခန်းစာများကို ပြည့်စုံစွာ သင်ကြားပို့ချပေးခြင်း
  • သင်ကြားရေးစွမ်းရည်များ တိုးတက်ကောင်းမွန်နေစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း
  • ကျောင်းသားများအား စည်းကမ်းရှိစေရန် ထိန်းကျောင်းပေးခြင်း
  • စာမေးပွဲနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း
  • သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများပြုစုရေးဆွဲခြင်း၊ သုတေသနစာတမ်း/ စာမူများ‌ရေးသားခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

သင်ကြားရေးဆရာ/‌ဆရာမများ၏
တက်ရောက်ပြီးစီးခဲ့သော စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းများ

စဉ်သင်တန်း
လုပ်ငန်းခွင်အကြိုဆရာဖြစ်သင်တန်း
Advance Training
ဘဝတွက်တာ ကျွမ်းကျင်းစရာသင်တန်း
သင်ကြားနည်းစနစ်သင်တန်း
Lesson Plan ဆွဲနည်းသင်တန်း
Zoom Application အသုံးချနည်း
5S Lean Innovation သင်တန်း

အဆောက်အဦးနည်းပညာဌာန

လျှပ်စစ်နည်းပညာဌာန

အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာဌာန

မော်တော်ယာဉ်၊အင်ဂျင် ပြုပြင်မှု နည်းပညာဌာန

သုတနည်းပညာဌာန

စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာဌာန

စာပေဌာန

ဌာနအသီးသီး၏ ကျောင်းသား/ဆရာ အချိုး

  စဉ်   ဘာသာရပ်   ကျောင်းသား/သူ အရေအတွက်   ဆရာ/ဆရာမ အရေအတွက်   ကျောင်းသားနဲ့ ဆရာအချိုး
အဆောက်အဦး
နည်းပညာဌာန
၃၂ ၁၁:၁
လျှပ်စစ်
နည်းပညာဌာန
၂၅   ၄:၁
အီလက်ထရောနစ်
နည်းပညာဌာန
၁၈ ၃:၁
မော်တော်ယာဉ်
နည်းပညာဌာန
၂၂ ၃:၁
စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း
နည်းပညာဌာန
၁၆ ၃:၁
သုတနည်းပညာဌာန ၂၅ ၅:၁
စာပေဌာန ၁၃၈ ၁၁ ၁၂:၁
  စုစုပေါင်း ၁၃၈ ၄၃ ၄:၁