စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာဌာန

စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာဘာသာရပ်၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်

        စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာဘာသာရပ်၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက် ကတော့ လုပ်ငန်း ခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဦးစားပေး၍ Lathe Machine, Milling Machine and Welding Machine တို့၏ စာတွေ့၊လက်တွေ့သင်ကြားပေးရန်နှင့် ၎င်းစက်များ၏ တည်ဆောက်ပုံ၊ အလုပ်လုပ်ပုံ နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ခြင်းတို့ကို လက်တွေ့အသုံးချ၍ စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကို ထုတ်လုပ်တက်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင် Measuring instruments များကိုလည်း စနစ်တကျ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုတက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

          GTHS (MT) Diploma အောင်လက်မှတ်ရရှိဖို့အတွက် (၂)နှစ် ပညာသင်ကြားရမည်ဖြစ်ပြီး စာသင်နှစ် တစ်နှစ်ကို စာမေးပွဲကြီး(၂)ကြိမ် ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်း ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာ ဘာသာရပ်၏ စာသင်ကြားမှုစနစ်မှာ လက်တွေ့(၆၀%) နှင့် စာတွေ့ (၄၀%) ဖြစ်ပါသည်။စာသင်နှစ်တစ်နှစ် အပြီးတွင် ပထမနှစ် ကျောင်းသား/သူများမှာ လက်တွေ့ ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများကို (၁)လပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယနှစ် ကျောင်းသား/သူများမှာ လုပ်ငန်းခွင်သွားရောက်လေ့လာမှုများကို (၂)လပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာဌာနမှ ဆရာ/ဆရာမများ

စဥ်အမည်ဘွဲ့ရာထူး
ဒေါ်အတာလှိုင်B.E (Manufacturing)ကထိက
ဦးဝေလင်းဦးA.G.T.I(MT)စက်မှုကျွမ်းကျင်(၁)
ဒေါ်အေးအေးမျိုးM.E (Mech)နည်းပြ
ဦးစိုးမင်းထွန်းB.E (Mech),Qနည်းပြ
ဒေါ်ဖြိုးသန္တာB.E (Mech)နည်းပြ
ဦးသန့်နိုင်ထွန်းITC(AMC)စက်မှုကျွမ်းကျင်(၃)
ဒေါ်သီတာစိုးA.G.T.I(Mech)စက်မှုကျွမ်းကျင်(၃)

စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာဌာန၏ ကျောင်းသား/ဆရာ အချိုး

ဌာန ကျောင်းသား/သူ
အ‌ရေအတွက်
ဆရာ/မ
 အရေအတွက်
အချိုး
စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ
ထုတ်လုပ်ခြင်း နည်းပညာဌာန
၁၆ ၂း၁

စာသင်နှစ်အလိုက် သင်ကြား‌ရမည့် ဘာသာရပ်များ

No. First Year Subjects Second Year Subjects
1 Myanmar English
2 English Mathematics
3 Mathematics Petrol & Diesel
4 Physics Electric & Chasssics
5 Chemistry Engineering Drawing
6 Petrol & Diesel
7 Electric & Chassics
8 Engineering Drawing