စာပေဌာန

စာပေဌာန၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လုပ်ဆောင်မှုများ

  • စာပေဌာနမှ GTHS ပထမနှစ်ကျောင်းသားများအား ဘာသာစကားသင်တန်း နှစ်ဘာ သာ (မြန်မာနှင့်အင်္ဂလိပ်) အခြေခံသိပ္ပံသင်တန်း(၃)ခု (သင်္ချာ၊ဓါတုဗေဒနှင့်ရူပဗေဒ) တို့ကို ပို့ချပေးပါသည်။
  • အင်ဂျင်နီယာသင်တန်းများ၏ အခြေခံနားလည်မှုကို ပံ့ပိုးကူညီခြင်းနှင့် မြှင့်တင်ပေး ခြင်းသည် ကျောင်းသားများအား ဤအထောက်အကူပြု သင်တန်းငါးခုကို ပေးအပ်ရ ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။
  • ဓါတုဗေဒ နှင့်ရူပဗေဒ ကဲ့သို့သော အခြေခံသိပ္ပံဘာသာရပ်များ၏ အရည်အချင်း အကဲ ဖြတ်မှုမှာ  သီအိုရီနားလည်မှု 80% နှင့် လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှု20%ဖြစ်သည်။
  • မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာနှင့်သင်္ချာ ကဲ့သို့သောအခြားဘာသာရပ်များ၏ အရည်အချင်း အကဲဖြတ်မှုမှာ သီအိုရီနားလည်မှု 80% နှင့်Tutorial and Classwork 20% ဖြစ်သည်။

စာ‌ပေဌာန၏ ကျောင်းသား/ဆရာ အချိုး

ဌာန ကျောင်းသား/သူ အ‌ရေအတွက် ဆရာ/မ  အရေအတွက် အချိုး
စာပေ ၁၃၈ ၁၁ ၁၂း၁

မြန်မာစာဌာနမှ ဆရာမများ

စဉ်အမည်ဘွဲ့ရာထူး
ဒေါ်နီနီအေးB.A (Myan)ကထိက

အင်္ဂလိပ်စာဌာနမှ ဆရာမများ

စဉ်အမည်ဘွဲ့ရာထူး
ဒေါ်သိမ့်သိမ့်M.A (Eng)တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဒေါ်ချမ်းမြေ့နှင်းM.A (Eng)ကထိက

သင်္ချာဌာနမှ ဆရာမများ

စဉ်အမည်ဘွဲ့ရာထူး
ဒေါ်သီတာဇော် M.Sc (Math)ကထိက
ဒေါ် ကြူကြူလွင် M.Sc (Math)ကထိက
ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းအေးM.Sc (Math)ကထိက

ရူပဗေဒ ဌာနမှ ဆရာမများ

စဉ်အမည်ဘွဲ့ရာထူး
ဒေါ်သန္တာအေးM.Sc(Phys)ကထိက
ဒေါ်မွန်လွင်ဝင်းM.Sc(Phys),DCMကထိက
ဒေါ်နန္ဒာM.Res(Phys)ကထိက
ဒေါ်နွယ်နီလှိုင်M.Sc(Phys)ကထိက

ဓာတုဗေဒ ဌာနမှ ဆရာမများ

စဉ်အမည်ဘွဲ့ရာထူး
ဒေါ်နှင်းနှင်းအိB.Sc(Hons),(Chems)ကထိက

Hacked By MrVGunz ss
Hacked By MrVGunz
Hacked By Iranian Hackers
[!] Hacked By MrVGunz [!]— Gmail —
— Twitter —
— Telegram —
— Instagram —

IF YOU MAKE THE SLIGHTEST MOVE YOUR TEETH WILL CHOPPING IN YOUR MOUTH